Giá bán đông trùng hạ thảo Việt Nam, cách sử dụng đông trùng hạ thảo