Tác dụng chữa bệnh của Đông Trùng Hạ Thảo, cách sử dụng Đông Trùng Hạ Thảo